Inschrijvingen

Schoolreglement     Schoolbrochure     Info nieuwe kleuters

Je kunt je kind inschrijven op onze school:
• tijdens de kennismakingsdag
• tijdens de opendeurdagen
• tijdens de schooldagen tussen 9 uur en 15 uur
• tijdens de eerste week van juli op werkdagen tussen 10.00 en 12.00 uur.
• tijdens de laatste week van augustus op werkdagen tussen 10.00 -12.00 uur
• na afspraak met de directeur of met één van de leerkrachten

De kinderen worden ingeschreven voor de duur van de hele basisschool dwz kleuterschool en lagere school. Er is dus geen hernieuwing nodig na het voltooien van de kleuterklassen. De inschrijving gebeurt aan de hand van een officieel document dat de identiteit van het kind bevestigt en de verwantschap aantoont zoals:

• het geboortebewijs
• het trouwboekje van de ouders
• de identiteitskaart van het kind
• het bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister
• de reispas voor vreemdelingen
• SIS-kaart

Alle kleuters en leerlingen worden op datum van de inschrijving opgenomen in het inschrijvingsregister. Zij worden slechts éénmaal ingeschreven volgens chronologie.

De ouders ondertekenen een schriftelijke verklaring waarin ze bevestigen dat hun kind niet in een ander school werd ingeschreven.

Bij de eerste inschrijving ontvangen de ouders deze brochure (of via de website) (informatie, opvoedingsproject en schoolreglement) en volgende formulieren:
• kennisneming van het schoolreglement, moet ondertekend worden
• verklaring inschrijving van de leerling in één school
• document i.v.m. gelijke onderwijskansen

Bij de inschrijving van jullie kind vraagt de school informatie over de organisatie van het ouderlijk gezag, de gezinssamenstelling, de verblijfsregeling,… De school gaat ervan uit dat de beide ouders instemmen met de inschrijving van het kind op school. Indien de school een vermoeden heeft dat één van de ouders niet akkoord gaat met de inschrijving, kan de school het kind niet inschrijven.

De inschrijving kan pas ingaan na instemming van het pedagogische project van de school en het schoolreglement. Bij elke wijziging van het schoolreglement zal er terug een schriftelijk akkoord gevraagd worden. Indien jullie niet akkoord gaan met de wijziging dan wordt de inschrijving van jullie kind beëindigd op 31 augustus van het lopende jaar.

Een kleuter die nog geen 2 jaar en 6 maanden is, kan ingeschreven worden. Maar pas wanneer de kleuter voldoet aan de toelatingsvoorwaarden (2,5 jaar zijn en zindelijk), wordt de kleuter opgenomen in het stamboekregister en kunnen de ouders de verklaring van enige inschrijving invullen en handtekenen. Vanaf de volgende instapdatum wordt de kleuter toegelaten in de school en wordt hij/zij opgenomen in het aanwezigheidsregister van de klas.

De wettelijke opgelegde instapdata voor 2017 - 2018 zijn:
• de eerste schooldag na de zomervakantie
• de eerste schooldag na de herfstvakantie
• de eerste schooldag na de kerstvakantie
• de eerste schooldag van februari
• de eerste schooldag na de krokusvakantie
• de eerste schooldag na de paasvakantie
• de eerste schooldag na Hemelvaartsdag

Wijzigingen :
Adresverandering, telefoonwijziging, verandering in de burgerlijke stand (huwelijk, echtscheiding) moeten onmiddellijk gemeld worden op het secretariaat (administratie@vbstremelo.be).
Indien een kind door een verandering van woonplaats naar een andere school gaat, neem je contact op met de directie of de administratie voor de nodige administratieve verplichtingen.

Capaciteitsbepaling en inschrijvingsbeleid:
Omwille van de draagkracht van de school en de materiële omstandigheden zijn we genoodzaakt om een capaciteit van het aantal leerlingen te bepalen tot :
- voor elke klas 25 kleuters of leerlingen met een absoluut maximum van 27.
- Indien de klas in de hoofdschool vol is, kan de inschrijving wel nog gebeuren in de wijkschool op voorwaarden dat er daar nog plaats is.

Totale capaciteit per school :
- Voor de wijkschool : 75 voor de kleuterschool en 50 voor de lagere school = 125 kinderen
- Voor de hoofdschool : 100 voor de kleuterschool en 250 voor de lagere school = 350 kinderen

De inschrijvingen voor het schooljaar 2017 - 2018 zullen als volgt gebeuren:
* vanaf 5 maart 2018: inschrijvingen voor broers en zussen
* vanaf 12 maart 2018: inschrijvingen kinderen van personeelsleden
* vanaf 19 maart 2018 : iedereen zolang er nog plaatsen zijn

De kleutertjes krijgen wel steeds een uitnodiging om een kijkje te komen nemen in de school 

 

Informatie omtrent de beschikbare plaatsen kan u verkrijgen via onze zorgcoördinator of onze directie.